Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Prihlasovanie

Prihlásiť sa na seminár/kurz je možné písomne (e-mailom alebo poštou) alebo online cez prihlasovací formulár na našej webovej stránke: www.proeko.sk/seminare. Prihlášky sú záväzné. Vyplnením a odoslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Doručená prihláška/objednávka na seminár, Vám bude po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdená prostredníctvom e-mailu na uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu. V prípade, že po zaslaní prihlášky neobdržíte do 48 hodín potvrdzujúci e-mail, prosíme, kontaktujte nás písomne alebo telefonicky.

Prihlášky sú evidované v poradí, v akom boli doručené, až do úplného obsadenia kapacity. Odborný seminár sa uskutoční iba v prípade, že sa na neho prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára alebo nedostatočného počtu prihlásených, Vám ponúkneme náhradný termín alebo stornujeme prihlášku.

Uzávierka prihlášok je 5 dní pred termínom konania seminára (ak nie je v pozvánke uvedené inak). Prihlášky po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky alebo e-mailom s organizátorom.

Pred konaním seminára (1 - 2 pracovné dni vopred) Vám bude zaslaný e-mail s bližšími informáciami o mieste a čase konania seminára, v prípade online semináru inštrukcie na prihlásenie, spolu s pracovnými materiálmi v elektronickej forme. V prípade, že túto správu nenájdete vo Vašej doručenej pošte pred konaním seminára, prosím, skontrolujte si aj priečinok ako Spam, Reklamy, či Nevyžiadaná pošta vo Vašej e-mailovej schránke. V opačnom prípade nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Platobné a dodacie podmienky

Účastnícky poplatok je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

1. Vopred ako zálohovú platbu pred konaním seminára na základe platobných údajov uvedených v tejto pozvánke. Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu. Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám zašleme elektronicky po konaní semináru. Variabilný symbol = dátum konania seminára

2. Po konaní semináru na základe riadnej faktúry. Riadnu faktúru Vám zašleme elektronicky po konaní semináru. Variabilný symbol = číslo faktúry

Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol, ktorým je dátum konania seminára/číslo faktúry. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať.

3. V hotovosti. Účastníci prihlásení na prezenčnú formu môžu platbu uhradiť aj v hotovosti v deň konania semináru pri registrácii. Účastník dostane na mieste príjmový pokladničný doklad. Platbu v hotovosti vyznačte v záväznej prihláške. Vyúčtovaciu faktúru Vám zašleme elektronicky po konaní semináru.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu lektora, zmenu programu seminára, zmenu termínu (presun seminára na iný termín), miesta konania alebo zrušenia seminára. O týchto zmenách budú prihlásení účastníci včas informovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Ak zmena nebude prihlásenému účastníkovi vyhovovať, bude mu uhradený účastnícky poplatok obratom vrátený v plnej výške prevodom na účet.

Účastník seminára berie na vedomie, že na seminári je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo - obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.

Zaslaním záväznej prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Storno podmienky

Záväznú prihlášku je možné zrušiť písomne (poštou, elektronicky) alebo telefonicky najneskôr 24 hodín pred plánovaným začatím konania seminára bez storno poplatku. Akceptovanie zrušenia záväznej prihlášky Vám následne potvrdíme. Uhradený účastnícky poplatok za seminár bude prihlásenému účastníkovi vrátený v plnej výške alebo sa môže dohodnúť na náhradnom termíne.

Pri neskoršom zrušení prihlášky/odhlásení, v deň seminára alebo po seminári, resp. pri neúčasti na seminári bez predošlého zrušenia, účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny účastníckeho poplatku, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (tj. bez ohľadu na zvolený spôsob platby).

V prípade, že sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť školenia, môže za seba poslať náhradníka.

Neuhradenie účastníckeho poplatku/faktúry sa nepovažuje za riadne stornovanie prihlášky.

Zákaznícky servis

Na všetky otázky týkajúce sa seminárov/kurzov Vám radi odpovieme na tel. čísle: 0903 403 083 alebo 0905 012 084.

Vaše otázky, postrehy a pripomienky môžete zasielať na našu e-mailovú adresu: proeko@proeko.sk.

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"), je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe poskytnúť informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48, IČO: 35 900 831, Reg.: Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 33195/B
Kontakt: zodpovednaosoba@proeko.sk

Osobné údaje fyzických osôb prevádzkovateľ spracúva

1. Za účelom rokovania o obchodnej spolupráci, uzatvorenia obchodnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z obchodných vzťahov. Dotknutými osobami sú obchodní partneri, resp. zamestnanci obchodných partnerov. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa alebo obchodného partnera, údaje na uskutočnenie platby a prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pri plnení obchodných záväzkov. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať uvedené osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na určený účel na základe čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR a podľa osobitných predpisov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie obchodného vzťahu a plnenie záväzkov, ktoré z toho vzťahu vyplývajú. Osobné údaje zamestnancov obchodných partnerov môže prevádzkovateľ získať aj nepriamo, tzn. od ich zamestnávateľa. Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok pre elektronickú komunikáciu a 10 rokov pre obchodné zmluvy a účtovné doklady. Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené nasledovným príjemcom:, účtovná spoločnosť, poskytovateľ webhostingu, banka, advokát/právnik, súdy, kontrolné orgány a orgány činné v trestnom konaní.

2. Za účelom vybavovania a správy úradných písomných a elektronických zásielok podľa osobitných predpisov. Dotknutými osobami sú fyzické osoby - prijímatelia a odosielatelia úradnej korešpondencie. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva na uvedený účel sú: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje spoločnosti alebo inštitúcie, prípadne ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vybavenie úradnej korešpondencie. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na to, aby prevádzkovateľ mohol s dotknutou osobou riešiť požiadavky vyplývajúce z úradnej korešpondencie. Doba uchovávania osobných údajov je v zmysle príslušných právnych predpisov a podľa všeobecných premlčacích dôb. Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené nasledovným príjemcom: poskytovateľ webhostingu, advokát/právnik, súdy, kontrolné orgány a orgány činné v trestnom konaní.

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov a žiadosti na uplatnenie nižšie uvedených práv môže dotknutá osoba posielať písomne na e-mail alebo poštovú adresu prevádzkovateľa. Ak je žiadosť na uplatnenie práva dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, pričom o predĺžení dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vrátane dôvodu predĺženia.

Práva dotknutej osoby

1. Právo na prístup k údajom - dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Má právo vedieť najmä aké osobné údaje spracúva a na aký účel, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva, z akého zdroja ich získal a či ich prenáša do 3. krajín. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

2. Právo na opravu - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje, alebo doplnil neúplné osobné údaje.

3. Právo na vymazanie - dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,

4. Právo na obmedzenie spracúvania - v prípadoch, ak:

 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania namiesto vymazania údajov,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad jej oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, môže prevádzkovateľ spracúvať tieto údaje len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu (netýka sa uchovávania osobných údajov).

5. Právo na prenosnosť údajov - dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy, sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a prenos je technicky možný.

6. Právo namietať - dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov:

 • ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 • ktorých spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7. Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov - dotknutá osoba má právo na podanie návrhu v prípade:

 • ak prevádzkovateľ nekoná na základe jej žiadosti o uplatňovanie práv,
 • ak má podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa a pod.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Oznámenie sa nevyžaduje, ak:

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa toto porušenie týka,
 • prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
 • by to vyžadovalo neprimerané úsilie.

Autorské práva

Autorské práva k súvisiacej pozvánke sú vyhradené a vykonáva ich organizátor seminára. Akýkoľvek zásah do celku alebo časti pozvánky, najmä rozmnožovaním alebo šírením textov (alebo obrázkov) v nej obsiahnutých, a to buď mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora, je zakázané.