Profil firmy

Firma PROEKO ako Inštitút vzdelávania bola založená v r. 1994. Hlavným poslaním je realizácia odborného vzdelávania podľa potrieb organizácií štátnej správy, verejnej správy a samosprávy a podľa potrieb odbornej podnikateľskej praxe.

Obsahom vzdelávacích aktivít sú aktuálne otázky týkajúce sa predovšetkým legislatívnych ustanovení zákonov, nariadení, ich úprav, zmien a vykonávacích vyhlášok so zameraním napr. na oblasť pracovno-právnu, mzdovú, sociálnu, ekonomickú, finačnú a investičnú, rozpočtovú a účtovnú, oblasť súvisiacu s nakladaním s majetkom štátu, VÚC, obcí, personálnu, oblasť osobnostného rozvoja, komunikácie, informačných technológii, atď.

Významný okruh vzdelávacích podujatí je zameraný na oblasť verejného obstarávania. Účastníkmi nami zorganizovaných vzdelávacích aktivít sú podľa ponúknutej problematiky zástupcovia štátnych ústredných orgánov a nimi zriadené štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, zástupcovia vyšších územných celkov a samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, verejné vysoké školy, ako aj špecialisti štátnych podnikov, podnikateľskej sféry, bánk a ďalšieho súkromného sektora.

Už viac ako 50.000 klientov počas našej existencie sa rozhodlo pre naše služby.

Vysoká úroveň

Dlhoročnou skúsenosťou s organizáciou a realizáciou vzdelávacích podujatí dosahujeme vysokú a stabilnú odbornú úroveň seminárov. Dôležitú úlohu zohráva starostlivý výber prednášajúcich lektorov (predovšetkým z ústredných orgánov a skúsenosťou v legislatíve) a dobrá vzájomná spolupráca.

Prispôsobenie

Výber foriem vzdelávacích podujatí sa rovnako prispôsobuje aktuálnym potrebám danej problematiky alebo potrebám účastníkov. Sú to predovšetkým krátkodobé semináre cyklicky opakované v zmysle aktuálnych legislatívnych zmien, konzultačné fóra spojené s panelovou diskusiou na osvedčené témy, dlhodobejšie kurzy, aktuálne preškolenia, ktorých povinnosť určuje zákon.

Desatoro, prečo je dobré s nami spolupracovať

1. Dlhoročné skúsenosti s organizovaním vzdelávacích podujatí rôznych foriem v rámci celej SR pre všetky právne subjekty s rôznorodou problematikou na vysokej profesionálnej úrovni

2. Garancia vysokej odbornej úrovne prednášajúcich lektorov

3. Dlhoročné budovanie stálej klientely účastníkov

4. Disponovanie komplexným aktuálnym adresárom firiem podnikateľskej a štátnej sféry a mennými zoznamami odborných pracovníkov, ktorých sa daná téma týka

5. Skúsenosti s organizovaním vzdelávacích podujatí pre veľký počet účastníkov

6. Vyškolený a skúsený tím organizačných pracovníkov

7. Usporiadavanie vzdelávacích aktivít v osvedčených a potrebám primeraných priestoroch (kapacita prednáškových sál, technické vybavenie, stravovacie a ubytovacie možnosti, dopravné spojenia, atď.)

8. Flexibilita pri zabezpečovaní dodatočných požiadaviek zo strany zadávateľa (napr. rýchlosť dodania potrebného množstva pracovných materiálov, prehľad o počte a profesionálnom zložení účastníkov formou písomných otázok do diskusií, prehľad o problémoch, názoroch a námetov odborníkov na danú tému, sprostredkovanie základných informácií o priebehu školení po ich ukončení)

9. Zabezpečenie optimálnych podmienok pre náročnú prácu prednášajúceho lektora po celú dobu výkonu práce

10. Výsledkom dobrej prezentácie našej firmy je spokojnosť zadávateľa a účastníkov každej vzdelávacej aktivity s aktuálnym a pravidelným prísunom informácií k potrebným zákonom vrátane ich novelizácií

Výber niektorých inštitúcií, kde je možné získať referencie o našej firme

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo školstva SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
 • Kancelária prezidenta SR
 • Kancelária NR SR
 • Národný bezpečnostný úrad
 • Sociálna poisťovňa
 • Mestské úrady
 • Vyššie územné celky
 • Úrad a inštitúcie Slovenskej akadémie vied
 • Rektoráty vysokých škôl a ich fakulty
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Siemens, s.r.o.
 • Národná banka Slovenska
 • Národná dialničná spoločnosť, a.s.
 • Vodohospodárska výstavba, š.p.

Vybrané projekty

Na základe výberového konania naša firma v r. 2001 - 2006 úspešne zrealizovala celoslovenský projekt odborného vzdelávania pre klientov Štátnej pokladnice, ktorý vychádzal z priebežných potrieb metodického útvaru Štátnej pokladnice.

Na základe výberového konania Ministerstva životného prostredia SR a osvedčovateľa – Katedry zdravotného a enviromentálneho inžinierstva STU realizujeme od r. 2003 projekt odbornej prípravy uchádzačov na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.