Desatoro, prečo je dobré s nami spolupracovať

1. Dlhoročné skúsenosti s organizovaním vzdelávacích podujatí rôznych foriem v rámci celej SR pre všetky právne subjekty s rôznorodou problematikou na vysokej profesionálnej úrovni

2. Garancia vysokej odbornej úrovne prednášajúcich lektorov

3. Dlhoročné budovanie stálej klientely účastníkov

4. Disponovanie komplexným aktuálnym adresárom firiem podnikateľskej a štátnej sféry a mennými zoznamami odborných pracovníkov, ktorých sa daná téma týka

5. Skúsenosti s organizovaním vzdelávacích podujatí pre veľký počet účastníkov

6. Vyškolený a skúsený tím organizačných pracovníkov

7. Usporiadavanie vzdelávacích aktivít v osvedčených a potrebám primeraných priestoroch (kapacita prednáškových sál, technické vybavenie, stravovacie a ubytovacie možnosti, dopravné spojenia, atď.)

8. Flexibilita pri zabezpečovaní dodatočných požiadaviek zo strany zadávateľa (napr. rýchlosť dodania potrebného množstva pracovných materiálov, prehľad o počte a profesionálnom zložení účastníkov formou písomných otázok do diskusií, prehľad o problémoch, názoroch a námetov odborníkov na danú tému, sprostredkovanie základných informácií o priebehu školení po ich ukončení)

9. Zabezpečenie optimálnych podmienok pre náročnú prácu prednášajúceho lektora po celú dobu výkonu práce

10. Výsledkom dobrej prezentácie našej firmy je spokojnosť zadávateľa a účastníkov každej vzdelávacej aktivity s aktuálnym a pravidelným prísunom informácií k potrebným zákonom vrátane ich novelizácií

Výber niektorých inštitúcií, kde je možné získať referencie o našej firme

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo školstva SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
 • Kancelária prezidenta SR
 • Kancelária NR SR
 • Národný bezpečnostný úrad
 • Sociálna poisťovňa
 • Mestské úrady
 • Vyššie územné celky
 • Úrad a inštitúcie Slovenskej akadémie vied
 • Rektoráty vysokých škôl a ich fakulty
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Siemens, s.r.o.
 • Národná banka Slovenska
 • Národná dialničná spoločnosť, a.s.
 • Vodohospodárska výstavba, š.p.

Vybrané projekty

Na základe výberového konania naša firma v r. 2001 - 2006 úspešne zrealizovala celoslovenský projekt odborného vzdelávania pre klientov Štátnej pokladnice, ktorý vychádzal z priebežných potrieb metodického útvaru Štátnej pokladnice.

Na základe výberového konania Ministerstva životného prostredia SR a osvedčovateľa – Katedry zdravotného a enviromentálneho inžinierstva STU realizujeme od r. 2003 projekt odbornej prípravy uchádzačov na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.