Desatoro, prečo je dobré s nami spolupracovať

1. Dlhoročné skúsenosti s organizovaním vzdelávacích podujatí rôznych foriem v rámci celej SR pre všetky právne subjekty s rôznorodou problematikou na vysokej profesionálnej úrovni

2. Garancia vysokej odbornej úrovne prednášajúcich lektorov

3. Dlhoročné budovanie stálej klientely účastníkov

4. Disponovanie komplexným aktuálnym adresárom firiem podnikateľskej a štátnej sféry a mennými zoznamami odborných pracovníkov, ktorých sa daná téma týka

5. Skúsenosti s organizovaním vzdelávacích podujatí pre veľký počet účastníkov

6. Vyškolený a skúsený tím organizačných pracovníkov

7. Usporiadavanie vzdelávacích aktivít v osvedčených a potrebám primeraných priestoroch (kapacita prednáškových sál, technické vybavenie, stravovacie a ubytovacie možnosti, dopravné spojenia, atď.)

8. Flexibilita pri zabezpečovaní dodatočných požiadaviek zo strany zadávateľa (napr. rýchlosť dodania potrebného množstva pracovných materiálov, prehľad o počte a profesionálnom zložení účastníkov formou písomných otázok do diskusií, prehľad o problémoch, názoroch a námetov odborníkov na danú tému, sprostredkovanie základných informácií o priebehu školení po ich ukončení)

9. Zabezpečenie optimálnych podmienok pre náročnú prácu prednášajúceho lektora po celú dobu výkonu práce

10. Výsledkom dobrej prezentácie našej firmy je spokojnosť zadávateľa a účastníkov každej vzdelávacej aktivity s aktuálnym a pravidelným prísunom informácií k potrebným zákonom vrátane ich novelizácií