Výber niektorých inštitúcií, kde je možné získať referencie o našej firme

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo školstva SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
 • Kancelária prezidenta SR
 • Kancelária NR SR
 • Národný bezpečnostný úrad
 • Sociálna poisťovňa
 • Mestské úrady
 • Vyššie územné celky
 • Úrad a inštitúcie Slovenskej akadémie vied
 • Rektoráty vysokých škôl a ich fakulty
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Siemens, s.r.o.
 • Národná banka Slovenska
 • Národná dialničná spoločnosť, a.s.
 • Vodohospodárska výstavba, š.p.

Vybrané projekty

Na základe výberového konania naša firma v r. 2001 - 2006 úspešne zrealizovala celoslovenský projekt odborného vzdelávania pre klientov Štátnej pokladnice, ktorý vychádzal z priebežných potrieb metodického útvaru Štátnej pokladnice.

Na základe výberového konania Ministerstva životného prostredia SR a osvedčovateľa – Katedry zdravotného a enviromentálneho inžinierstva STU realizujeme od r. 2003 projekt odbornej prípravy uchádzačov na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.