Profil firmy

Firma PROEKO ako Inštitút vzdelávania bola založená v r. 1994. Hlavným poslaním je realizácia odborného vzdelávania podľa potrieb organizácií štátnej správy, verejnej správy a samosprávy a podľa potrieb odbornej podnikateľskej praxe.

Obsahom vzdelávacích aktivít sú aktuálne otázky týkajúce sa predovšetkým legislatívnych ustanovení zákonov, nariadení, ich úprav, zmien a vykonávacích vyhlášok so zameraním napr. na oblasť pracovno-právnu, mzdovú, sociálnu, ekonomickú, finačnú a investičnú, rozpočtovú a účtovnú, oblasť súvisiacu s nakladaním s majetkom štátu, VÚC, obcí, atď.

Významný okruh vzdelávacích podujatí je zameraný na oblasť verejného obstarávania. Účastníkmi nami zorganizovaných vzdelávacích aktivít sú podľa ponúknutej problematiky zástupcovia štátnych ústredných orgánov a nimi zriadené štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, zástupcovia vyšších územných celkov a samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, verejné vysoké školy, ako aj špecialisti štátnych podnikov, podnikateľskej sféry, bánk a ďalšieho súkromného sektora.

Vysoká úroveň

Dlhoročnou skúsenosťou s organizáciou a realizáciou vzdelávacích podujatí dosahujeme vysokú a stabilnú odbornú úroveň seminárov. Dôležitú úlohu zohráva starostlivý výber prednášajúcich lektorov (predovšetkým z ústredných orgánov a skúsenosťou v legislatíve) a dobrá vzájomná spolupráca.

Prispôsobenie

Výber foriem vzdelávacích podujatí sa rovnako prispôsobuje aktuálnym potrebám danej problematiky alebo potrebám účastníkov. Sú to predovšetkým krátkodobé semináre cyklicky opakované v zmysle aktuálnych legislatívnych zmien, konzultačné fóra spojené s panelovou diskusiou na osvedčené témy, dlhodobejšie kurzy, aktuálne preškolenia, ktorých povinnosť určuje zákon.